W miesiącach wrzesień-listopad 2016 Fundacja po raz piąty realizuje projekt "Biznes bez ograniczeń". Celem zadania jest przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń i konsultacji indywidualnych z zakresu poruszania się po wielkopolskim rynku pracy, otwierania własnych działalności gospodarczych, szczególnie pod kątem nowej perspektywy finansowej środków unijnych na lata 2014-2020, która właśnie ruszyła, pozyskiwania funduszy, korzystania z ulg dla pracodawców i pracowników niepełnosprawnych, pokazanie nowych możliwości podjęcia zatrudnienia i wskazanie kierunków rozwoju i aktywności obywatelskiej. Poza szkoleniami rozpisane będą Indywidualne Plany Działania, Biznes Plany, oraz Fundacja jako Agencja Zatrudnienia przedstawi konkretne oferty pracy. Zapraszamy osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Projekt współfinansowany z środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W miesiącach wrzesień-grudzień 2016 Fundacja realizuje drugą edycję projektu "Odzyskać Szansę". Odbędzie się wyjazd dla rodzin, który spełni funkcję zabawową dla dzieci, jak i integracyjną i szkoleniową dla rodziców. Podczas wyjazdu przeprowadzone zostaną równolegle szkolenia i warsztaty: Dla dzieci warsztaty podnoszące ich poczucie własnej wartości oraz z pozytywnego wizerunku rodziny, wzmacniania więzi z rodzicem, szacunku mu należnego. Rodzice- warsztaty z pozytywnego wizerunku rodziny w społeczeństwie, z planowania przestrzeni do nauki dziecka, z rozwiązywania konfliktów, komunikacji, a także z okazywania uczuć i nawiązywania więzi emocjonalnych ze swoim dzieckiem. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań.

W miesiącach maj - październik 2016 roku Fundacja realizuje projekt
"Dobra Robota jako drogowskaz osiągania wysokiego standardu życia - wczoraj, dziś i jutro".
To 5 edycja projektu, którego celem jest potrzeba upowszechnienia koncepcji "Dobrej Roboty" i "Etosu Pracy" profesora Tadeusza Kotarbińskiego - etycznego wzorca postaw.  
Przeszkolonych zostanie 350 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W miesiącach maj-grudzień 2015 rok Fundacja realizowała projekt, którego celem było przeszkolenie wielkopolskich organizacji pozarządowych z zakresu BHP. Uczestniczyło 50 organizacji. 

Projekt Współfinansowany z funduszy FIO.

 

W miesiącach wrzesień - listopad 2014 Fundacja realizowała projekt "Biznes bez ograniczeń".
Jest to już 4 edycja szkoleń prowadzonych dla osób niepełnosprawnych.


Cykl szkoleń i konsultacji indywidualnych obejmował będzie następujące tematy:

MODUŁ I - POMYSŁ NA WŁASNY BIZNES
Biznes Plan jako element planowania strategicznego
Pomysł na firmę
Analiza SWOT
Promocja firmy w internecie
Księgowość

MODUŁ II - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, POZYSKIWANIE FUNDUSZY
Organizacje pozarządowe jako nowoczesna forma prowadzenia działalności gospodarczej
Dotacje dla osób niepełnosprawnych ze źródeł krajowych i zagranicznych

MODUŁ III - JA-MOJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ A MOJA FIRMA I BIZNES
Kreatywność, asertywność, zarządzanie
Porażka jako źródło wyjścia do zmiany i sukcesu

MODUŁ IV - OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Ulgi dla zatrudniających osoby niepełnosprawne
System Obsługi Dofinansowań PFRON
Praca z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
Poszukiwanie niszy na rynku

Przeszkolonych zostało 40 osób.


Projekt współfinansowany z środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W miesiącach maj - październik 2014 roku Fundacja realizowała projekt
"Dobra Robota jako drogowskaz osiągania wysokiego standardu życia - wczoraj, dziś i jutro"
.
Jest to kontynuacja ubiegłorocznego projektu, którego celem była potrzeba upowszechnienia koncepcji "Dobrej Roboty" i "Etosu Pracy" profesora Tadeusza Kotarbińskiego - etycznego wzorca postaw.  
Przeszkolonych zostało 350 uczniów ze szkół średnich.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W miesiącach wrzesień-listopad 2013 Fundacja realizowała projekt na rzecz osób niepełnosprawnych pt. "Biznes bez ograniczeń". Celem zadania było prowadzenie szkoleń oraz konsultacji indywidualnych, które mają przybliżyć możliwości zakładania własnej działalności gospodarczej, poprzez własne firmy i organizacje pozarządowe, możliwości w pozyskiwaniu środków dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Poza zakładaniem własnych firm chcemy przekazać rzetelną informację na temat poszukiwania zatrudnienia w zakładach pracy chronionej, urzędach, firmach prywatnych. Często osoby niepełnosprawne nie wiedzą, że praca dla nich jest, gdyż pracodawcy dostają zwrot części kosztów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Praca ta nie zawsze jest wykonywana za godziwe wynagrodzenie dlatego może warto zainteresować się pomysłem na własną działalność gospodarczą. W tym temacie osoby niepełnosprawne nie różnią się niczym od ludzi zdrowych. Bardzo dużym problemem jest brak wiary we własne siły i możliwości. Dlatego proponujemy indywidualne konsultacje z zakresu motywacji, umiejętności interpersonalnych, skutecznego poszukiwania pracy, autoprezentacji, stworzeniu Indywidualnego Planu Działania, Biznes Planu.

Program konsultacji indywidualnych obejmował:

Aktywne poszukiwanie pracy, analiza ofert, listu motywacyjnego i CV;

Stworzenie Indywidualnego Planu Pracy;

Doradztwo biznesowe pod kątem stworzenia biznes planu;

Przegląd projektów i możliwości finansowania dla firm;

Przedstawienie konkretnych propozycji pracy.

Program szkolenia POMYSŁ NA WŁASNY BIZNES

Biznes plan jako element planowania strategicznego, Pomysł na firmę, Cel, Oferta, Analiza SWOT, Analiza Rynku, Marketing i promocja, 

Jednoosobowa działalność gospodarcza, PKD, Urząd Miasta, Urząd Gminy, NIP, REGON, ZUS, US, Jedno okienko

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, DOTACJE

Organizacje pozarządowe jako nowoczesna forma prowadzenia działalności gospodarczej;

Dotacje dla osób niepełnosprawnych ze źródeł krajowych i zagranicznych (PUP, WUP, PFRON)

ZATRUDNIANIE U SIEBIE I U KOGOŚ

Aktywne poszukiwanie pracy, list motywacyjny, CV;

Ulgi dla zatrudniających osoby niepełnosprawne;

System Obsługi Dofinansowań PFRON;

Praca z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności ruchowej

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Liczba uczestników 40.


W miesiącach sierpień-październik 2013 Fundacja realizowała projekt

"Internacjonalizacja klastrów jako nowy trend w dziedzinie klasteringu".

Celem zadania było zorganizowanie konferencji dotyczącej umiędzynarodowienia klastrów i ich współpracy na poziomie ponadnarodowym.

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

- Sytuacja klastrów w Polsce, metody budowania klastrów w gospodarce,

- Rola internacjonalizacji klastrów,

- Podniesienie konkurencyjności członków klastra na rynkach zagranicznych,

- Strategie internacjonalizacji klastrów i korzyści dla regionu wynikające z umiędzynarodowienia,

- Prawne aspekty wychodzenia klastrów na rynki zagraniczne,

- Działalność klastrów wielkopolskich w praktyce.

Ekspertami na konferencji byli:

- Pani Janetta Sałek - doradca w zakresie eksportu, Dyrektor Biura Handlu Zagranicznego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji.

- Pani Magdalena Robaszkiewicz - doradca/konsultant w Punkcie Konsultacyjnym Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Liczba uczestników 40.


W miesiącach maj-wrzesień 2013 Fundacja realizowała projekt: Traktat o dobrej robocie” jako drogowskaz osiągania wysokiego standardu życia – wczoraj, dziś i jutro"

Prowadzone były warsztaty edukacyjne w wytypowanych gimnazjach i szkołach średnich województwa wielkopolskiego, których celem jest potrzeba upowszechnienia koncepcji profesora Tadeusza Kotarbińskiego – etycznego wzorca postaw ludzi. „Traktat o dobrej robocie: – recepcja koncepcji pośród młodej inteligencji, aktualność koncepcji w wymiarze praktycznym, wzorce Wielkopolskie w perspektywie historyczno- socjologicznej.

Prof. Tadeusz Kotarbiński jako logik, filozof i prakseolog, prof. U.W. i pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego napisał " Traktat o dobrej robocie" w 1955r. " jako wzorzec Dobrej roboty.

Dobra robota to jego zdaniem robota skuteczna, wydajna i ekonomiczna, wymaga działań wspólnych należycie zorganizowanych w ramach zespołów. Toteż jednym z podstawowych kanonów prakseologii, sformułowanych przez Kotarbińskiego, jest zasada integracji działań.

Celem zadania było upowszechnienie wśród młodej inteligencji województwa wielkopolskiego pozytywistycznych i etycznych wzorców Dobrej roboty i Etosu Pracy, oraz zapoznanie z koncepcją Prakseologii - teorii sprawnego działania ( zwłaszcza racjonalności i skuteczności, efektywności jego metod ).

Dobra, czyli mistrzowsko wykonywana robota, ma być skuteczna, korzystna, ekonomiczna oraz powinna charakteryzować się integracją, dokładnością, czystością i prostotą działań. Jest to drogowskaz do osiągnięcia wysokiego standardu życia, budowy demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego.

Ważne jest by młodzi ludzie byli świadomymi podmiotami, a więc by każdy działał dla własnego dobra, był dobry w tym co robi, ale by było to w zgodzie z interesem społecznym, w ramach obowiązujących procedur i instytucji.

Rezultatem projektu jest poznanie przez młodych ludzi modelu normatywnego Tadeusza Kotarbińskiego, zainteresowanie młodzieży rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i rozwojem demokracji.

Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Liczba uczestników 300.

Od 15 sierpnia do 15 listopada 2012 Fundacja realizowała projekt na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Organizowane i prowadzone były zintegrowane działania na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy poprzez indywidualne doradztwo i specjalistyczne poradnictwo zawodowe. Celem zadania było przeprowadzenie szkoleń i konsultacji indywidualnych z zakresu poruszania się po wielkopolskim rynku prac, otwierania własnych działalności gospodarczych, przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu, pokazania nowych możliwości i kierunków rozwoju osobom niepełnosprawnym. Proponowane przez nas szkolenia miały przybliżyć beneficjentom projektu procedury związane z zakładaniem własnych firm, pozyskiwaniem dotacji, podejmowaniem zatrudnienia.

Projekt Współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

W zajęciach uczestniczyło 30 osób.

We wrześniu 2012 Fundacja kończy realizację projektu z zakresu wychowania obywatelskiego pt. „Demokracja dla Zielonych”. Prowadzone są zajęcia z zakresu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju demokracji, Unii Europejskiej.  Liczba uczestników 350 osób, w szczególności dzieci i młodzież z terenów wiejskich województwa wielkopolskiego.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Departament Edukacji i Nauki.

We wrześniu 2012 roku Fundacja kończy realizację  projektu z zakresu pomocy w wychodzeniu polskim przedsiębiorcom na rynki międzynarodowe pt. „Eksport – szansa dla Twojej firmy”. Prowadzone są szkolenia z zakresu procedur eksportowych, pozyskiwania funduszy, księgowości międzynarodowej, prawa. Liczba uczestników 30 osób.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki.

W okresie listopad – grudzień 2011 Fundacja realizowała projekt „Zdrowe dzieci to nasz kapitał” pt. "Ruszaj się Kto Może"!.  Zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne w szkołach i społecznościach lokalnych z zakresu zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej. Liczba uczestników 300 osób. Dzieci otrzymały medale i nagrody książkowe, szkoły uzyskały certyfikaty.

Projekt Współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

W okresie październik - grudzień 2011 Fundacja realizowała projekt: "Budowanie tożsamości regionalnej" pt. „Budowanie Marki Wielkopolski w Biznesie” oraz projekt „Edukacja Drogą Budowy Marki Regionu

Projekty współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w trybie Małych Grantów. Liczba uczestników po 40 osób.

W roku 2011 Fundacja realizowała projekt: „Pobudzanie aktywności gospodarczej i rozwój kapitału ludzkiego w Województwie wielkopolskim” pt. „Multimedia – postaw na nowoczesność”. Liczba uczestników 20 osób. Przeprowadzone zostały specjalistyczne szkolenia dla bezrobotnych do 25 roku życia z zakresu obsługi sprzętu multimedialnego.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki. 

W roku 2010 Fundacja realizowała projekt: „Wspieranie i pobudzanie aktywności gospodarczej w Województwie Wielkopolskim” pt. Organizacje pozarządowe jako nowoczesna forma wspierania i pobudzania aktywności gospodarczej wśród młodzieży i osób znajdujących się w obszarze wykluczenia społecznego”.
Przeprowadzone zostały specjalistyczne szkolenia z zakresu zakładania, prowadzenia i funkcjonowania w organizacjach pozarządowych.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki. Liczba uczestników 140 osób.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub fragmentów tylko za wiedzą i zgodą Fundacji © 2017